این روزها ...

توفان‌ها ، در رقصِ عظیمِ تو به شکوهمندی نی‌لبکی می‌نوازند، و ترانه‌ی رگ‌هایت ، آفتابِ همیشه را طالع می‌کند